วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประวัติของพ่อใหญ่ครูเส


               ประวัติของพ่อใหญ่ครูเส(เสรีรัต โคตะขุน)


คุณพ่อเสรีรัต โคตะขุน มีชื่อเดิมว่า หลี เกิดเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2471 ปีมะโรง ที่บ้านหนองย่างงัว ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด บิดาชื่อนายสงข์ และมารดาชื่อนางน้อย โคตะขุน ทั้งบิดาและมารดาไม่ได้รับการศึกษา คุณพ่อเสรีรัตเป็นบุตรชายคนแรกในจำนวนลูกทั้งหมด 8 คน ชาย 2 คน หญิง 6 คน คุณพ่อเสรีรัต เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2483 สมัยสงครามอินโดจีน โดยไม่ต้องมีการสอบไล่ หลังจากนั้นก็ได้หันมาประกอบอาชีพทำไร่ทำนาหาเลี้ยงพ่อแม่ จนถึง
ปี พ.ศ. 2491 อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์พอดี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดศรีบุญเรืองหนองย่างงัว มีฉายาว่า พระภิกษุหลี อินทปัญโญ แปลว่าผู้มีปัญญาเหมือนดั่งเช่นพระอินทร์
พ.ศ. 2491 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี ที่วัดศรีบุญเรืองหนองย่างงัว
พ.ศ. 2492 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท ที่วัดศรีบุญเรืองหนองย่างงัว
พ.ศ. 2493 ได้ย้ายสำนักเรียนไปเรียนที่วัดเวฬุวันไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกที่สำนักเรียนแห่งนี้ด้วย
พ.ศ. 2494-2495 ได้ศึกษาภาษาบาลีและธรรมบท แปลได้ถึงธรรมบทภาค 4 แล้วได้ย้ายไปศึกษาต่อที่สำนักเรียนวัดเหนือแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม แปลธรรมบทได้ถึงภาค 8
พ.ศ. 2496 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 3 ประโยค
พ.ศ. 2497 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 4 ประโยค
พ.ศ. 2498 ย้ายไปทำการสอนนักธรรมที่วัดแก้วพิจิตร อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
พ.ศ. 2499-2501 ย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เปิดสอนทั้งนักธรรมและแผนกบาลี
พ.ศ. 2502 ย้ายไปเรียนต่อที่สำนักเรียนวัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2503 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 5 ประโยค พร้อมทั้งสอบได้ประกาศนียบัตรพิเศษครูมูลด้วย
พ.ศ. 2506 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 6 ประโยค พร้อมทั้งสอบได้ประกาศนียบัตรพิเศษครูประถมด้วย
พ.ศ. 2507 ได้ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม แต่ปรากฏว่าสอบเปรียญ 7 ประโยคไม่ผ่าน
พ.ศ. 2508 เมื่ออายุได้ 38 ปี ได้ลาสิกขาบทออกมาดำรงชีวิตเป็นฆารวาส หลังจากนั้นไม่นานก็ได้ตัดสินใจมาสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ที่จังหวัดอุดรธานี ปรากฏว่าสอบได้ลำดับที่ 24 จากที่ทางราชการต้องการ 40 คน จึงได้รบการบรรจุให้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2508 ที่โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย
พ.ศ. 2511 เมื่ออายุได้ 41 ปี ได้สมรสกับนางสาวสังวาลย์ สินนา และในปีเดียวกันนี้ได้ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จับไปอบรมในบริเวณหมู่บ้านหนองเม็ก เป็นเวลา 1 คืน
พ.ศ. 2514 สอบได้ครูชั้นตรี
พ.ศ. 2522 สอบได้ครูชั้นโท
พ.ศ. 2527 สอบเป็นอาจารย์ 2 ระดับ 5 ชั้นเอกได้
เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2508 จนถึงปี พ.ศ. 2532 รวมเวลารับราชการทั้งหมด 24 ปี 5 เดือน รวมทั้งเวลาทวีคูณเป็น 25 ปี ได้รับเงินเบี้ยบำนาญเดือนละ 3,600 บาท เงินเพิ่ม 25% เดือนละ 200.55 บาท และเงินช่วยพิเศษข้าราชการบำนาญ เดือนละ 200 บาท รวมเป็นเงิน 4,064.55 บาท ผลการปฏิบัติงานตลอดช่วง 25 ปีนั้นได้ปีละ 1 ขั้น 21 ครั้ง ได้เลื่อนเงินเดือน 2 ขั้น 3 ครั้ง รวม 27 ขั้น โดยได้จากการปฏิบัติงานร่วมกับ ครูใหญ่ภูมิณรงค์ สมจิตร 1 ปี ได้ 1 ขั้น ครูใหญ่อ่อนตา ระวิชัย 14 ปีได้ 1 ขั้น 13 ครั้ง 2 ขั้น 1 ครั้ง ครูใหญ่ส่วน สาพรม 7 ปี ได้ 2 ขั้น 2 ครั้ง อาจารย์ใหญ่
สุรพล สุขประเสริฐ 2 ปี ได้ปีละ 1 ขั้น 2 ครั้ง คุณพ่อเสรีรัต โคตะขุน รู้สึกภูมิเป็นอย่างมากที่ได้รับราชการจนเกษียณอายุราชการ
หลังจากเกษียณแล้วคุณพ่อเสรีรัต ได้ไปสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำอยู่วันศรีประทุมวัน บ้านโนนหวาย และสอนปริยติธรรมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 จนอายุครบ 72 ปี จึงลาออกเพราะสุขภาพไม่สมบูรณ์ ในขณะทำงานการสอนอยู่นั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำอำเภอหนองวัวซอ และได้รับเกียรติบัตรข้าราชการบำนาญดีเด่น สุดท้ายได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมประจำอำเภอหนองวัวซอ

คุณธรรมประจำใจ คือ ทิฏฐะธมมิกัตถะประโยชน์ 4 ข้อ
1. อุฏฐานสัมปทา ขยันหมั่นเพียร
2. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา
3. กัลป์ยานมิตตะตา คบเพื่อนดีงาม
4. สมะชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอเพียงวิดีโอ YouTube

 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น