วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทแผ่เมตตา

                      บทแผ่เมตตา (อังกฤษ+ไทย)
Aham avero homi
อะหัง อะเวโร โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร
abyapajjho homi
อัพยาปัชโฌ โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigho homi
อะนีโฆ โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharami
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Mama matapitu
มะมะ มาตาปิตุ

ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า
acariya ca natimitta ca
อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ

ครูอาจารย์ และญาติมิตร
sabrahma - carino ca
สะพราหมะจาริโน จะ

ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง
avera hontu
อะเวรา โหนตุ

จงปราศจากเวร abyapajjha hontuอัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน anigha hontuอะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ sukhi - attanam pariharantuสุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ Imasmim arame sabbe yoginoอิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยคิโน
ขอให้ท่านโยคี ( ผู้ทรงสมาธิ)ทั้งปวงในเขตนี้ )
avera hontu
อะเวรา โหนตุ

จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ

จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ

จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ

ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

Imasmim arame sabbe bhikkhu
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขู
ขอพระภิกษทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในเขตนี้
samanera ca
สามะเณรา จะ

และสามเณร
upasaka - upasikaya ca
อุปาสะกา อุปาสิกายา จะ

ทั้งอุบาสกและ อุบาสิกา
avera hontu
อะเวรา โหนตุ

จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ

จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ

จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ sukhi - attanam pariharantuสุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Amhakam catupaccaya - dayaka
อัมหากัง จะตุปัจจายะทายะกา

ขอทายกทายิกา ผู้ให้ปัจจัย๔ แก่พวกเราทั้งหลาย
avera hontu
อะเวรา โหนตุ

จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ

จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ

จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Amhakam arakkha devata
อัมหากัง อารักขา เทวาตา

ขอเทวดาผู้อารักขาเราทั้งหลาย
Ismasmim vihare
อิมัสมิง วิหาเร

ในวิหารแห่งนี้
Ismasmim vihare
อิมัสมิง อาวาเส

ในอาวาสแห่งนี้
Ismasmim arame
อิมัสมิง อาราเม

ในอารามแห่งนี้
arakkha devata
อารักขา เทวาตา

ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้
avera hontu
อะเวรา โหนตุ

จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนต

จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ

จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Sabbe satta
สัพเพ สัตตา

ขอสัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe pana
สัพเพ ปาณา
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
sabbe bhutta
สัพเพ ภูตา
ขอภูติทั้งหลาย sabbe puggalaสัพเพ ปุคคะลา
ขอบุคคลทั้งหลาย
sabbe attabhava - pariyapanna
สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา

ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย
sabba itthoyo
สัพพา อิตถีโย

ขอสตรีทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe purisa
สัพเพ ปุริสา

ขอบุรุษทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe ariya
สัพเพ อริยา

ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe anariya
สัพเพ อนริยา

ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe deva
สัพเพ เทวา

ขอเทวาทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe manussa
สัพเพ มนุสสา

ขอมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe vinipatika
สัพเพ วินิปาติกา

ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย ทั้งปวง avera hontuอะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ

จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Dukkha muccantu
ทุกขา มุจจันตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์ Yattha-laddha-sampattito mavigacchantuยถา ลัทธาสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา Kammassakaกัมมัสสะกา
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น Purathimaya disayaปุรถิมายะ ทิสายะ
ขอสัตว์ทั้งปวง ในทิศบูรพา ( ทิศตะวันออก ) pacchimaya disayaปัจฉิมายะ ทิสายะ
ในทิศปัจฉิม ( ทิศตะวันตก ) uttara disayaอุตตรายะ ทิสายะ
ในทิศอุดร ( ทิศเหนือ )
dakkhinaya disaya
ทักขิณายะ ทิสายะ

ในทิศทักษิณ ( ทิศใต้ )
purathimaya anudisaya
ปุรถิมายะ อนุทิสายะ
ในทิศอาคเนย์ ( ทิศตะวันออกเฉียงใต้ )
pacchimaya anudisaya
ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ

ในทิศพายัพ ( ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ )
uttara anudisaya
อุตตระ อนุทิสายะ
ในทิศอิสาน ( ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ )
dakkhinaya anudisaya
ทักขิณายะ อนุทิสายะ
ในทิศหรดี ( ตะวันตกเฉียงใต้ ) hetthimaya disayaเหฎฐิมายะ ทิสายะ
ในทิศเบื้องล่าง
uparimaya disaya
อุปาริมายะ ทิสายะ

ในทิศเบื้องบน
Sabbe satta
สัพเพ สัตตา

ขอสัตว์ทั้งหลาย sabbe panaสัพเพ ปาณา
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
sabbe bhutta
สัพเพ ภูตา
ขอภูติทั้งหลาย
sabbe puggala
สัพเพ ปุคคะลา

ขอบุคคลทั้งหลาย
sabbe attabhava - pariyapanna
สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา

ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย
sabbe itthiyo
สัพพา อิตถีโย

ขอสตรีทั้งหลาย sabbe purisaสัพเพ ปุริสา
ขอบุรุษทั้งหลาย
sabbe ariya
สัพเพ อริยา
ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย
sabbe anariya
สัพเพ อนริยา

ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
sabbe deva
สัพเพ เทวา

ขอเทวา ทั้งหลาย
sabbe manussa
สัพเพ มนุสสา

ขอมนุษย์ทั้งหลาย
sabbe vinipatika
สัพเพ วินิปาติกา

ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย avera hontuอะเวรา โหนตุ
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ

อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ

อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ

จงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Dukkha muccantu
ทุกขา มุจจันตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
ยถา ลัทธา สัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ

จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา
Kammassaka
กัมมัสสะกา

ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ

และสัตว์ที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวัคคภูมิ adho yava aviccitoอโธ ยาวะ อวิจจิโต
และสัตว์ที่อยู่เบื้องล่างจนถึงอเวจีมหานรก samanta cakkavalesuสมันตา จักกะวาเลสุ
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล ye satta pathavicaraเย สัตตา ปถวิจารา
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
abyapajjha nivera ca
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ

ขอจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
nidukkha ca nupaddava
นิทุกขา จะ นุปัททวา

ปราศจากทุกข์ และอุปัทวันตราย
Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ

ขอสัตว์ที่อยูสูงขึ้นไปถึงภวัคคภูมิ
adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจจิโต

และสัตว์อยู่เบื้องล่างในอเวจีมหานรก
samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเลสุ

สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
ye satta udakecara
เย สัตตา อุทักเขจารา

ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ abyapajjha nivera caอัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย
nidukkha ca nupaddava
นิทุกขา จะ นุปัททวา

ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย
Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ

ขอสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูเบื้องบนคือภวัคคภูมิลงมา
adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจิโต

ตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นไป
samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเฬสุ

ขอสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลโดยรอบๆ
เย สัตตา ปถวิจารา ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย
นิทุกขา จะ นุปัททวา ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย ทั้งสิ้นเทอญฯ
 

***************************************************
Aham avero homi
abyapajjho homi
anigho homi
sukhi - attanam pariharami
Mama matapitu
acariya ca natimitta ca
sabrahma - carino ca
avera hontu
abyapajjha hontu
anigha hontu
sukhi - attanam pariharantu
Imasmim arame sabbe yogino
avera hontu
abyapajjha hontu
anigha hontu
sukhi - attanam pariharantu
Imasmim arame sabbe bhikkhu
samanera ca
upasaka - upasikaya ca
avera hontu
abyapajjha hontu
anigha hontu
sukhi - attanam pariharantu
Amhakam catupaccaya - dayaka
avera hontu
abyapajjha hontu
anigha hontu
sukhi - attanam pariharantu
Amhakam arakkha devata
Ismasmim vihare
Ismasmim vihare
Ismasmim arame
arakkha devata
avera hontu
abyapajjha hontu
anigha hontu
sukhi - attanam pariharantu
Sabbe satta
sabbe pana
sabbe bhutta
sabbe puggala
sabbe attabhava - pariyapanna
sabba itthoyo
sabbe purisa
sabbe ariya
sabbe anariya
sabbe deva
sabbe manussa
sabbe vinipatika
avera hontu
abyapajjha hontu
anigha hontu
sukhi - attanam pariharantu
Dukkha muccantu
Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
Kammassaka
Purathimaya disaya
pacchimaya disaya
uttara disaya
dakkhinaya disaya
purathimaya anudisaya
pacchimaya anudisaya
uttara anudisaya
dakkhinaya anudisaya
hetthimaya disaya
uparimaya disaya
Sabbe satta
sabbe pana
sabbe bhutta
sabbe puggala
sabbe attabhava - pariyapanna
sabbe itthiyo
sabbe purisa
sabbe ariya
sabbe anariya
sabbe deva
sabbe manussa
sabbe vinipatika
avera hontu
abyapajjha hontu
anigha hontu
sukhi - attanam pariharantu
Dukkha muccantu
Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
Kammassaka
Uddham yava bhavagga ca
adho yava aviccito
samanta cakkavalesu
ye satta pathavicara
abyapajjha nivera ca
nidukkha ca nupaddava
Uddham yava bhavagga ca
adho yava aviccito
samanta cakkavalesu
ye satta udakecara
abyapajjha nivera ca
nidukkha ca nupaddava
Uddham yava bhavagga ca
adho yava aviccito
samanta cakkavalesu


*********************************************************************************
อ้างอิงจาก
http://www.kusolsuksa.com/webboard/index.php?topic=1836.0

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น