วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บ้านหนองเม็ก

                   บ้านหนองเม็ก


บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๔   ตำบลโนนหวาย  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  41220

Barn Nongmek  M.4    T.Nonwai    A.Nongwuaso   Udonthani        41220ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมาที่เรียกชื่อว่าบ้านหนองเม็ก เดิมที่ตั้งหนองเม็กเป็นป่าไม่มีผู้คนอาศัยอยู่มีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งบริเวณ
รอบหนองน้ำมีต้นเม็กขึ้นอยู่มากมาย เมื่อปี ๒๔๙๗ มีราษฎรกลุ่มหนึ่งได้พากันอพยพครอบครัวมาจากบ้านทุ่งห้วยทราย
มาสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยข้างบริเวณแห่งนี้ ต่อมาได้มีผู้คนได้ย้ายเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมาก และชาวบ้านจึงได้พร้อมใจกันจัดตั้งชื่อ
หมู่บ้านขึ้น โดยอาศัยแหล่งข้อมูลธรรมชาติที่มีอยู่แล้วซึ่งมีหนองและมีต้นไม้ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ต้นไม้ดังกล่าว คือ ต้นเม็ก

จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองเม็ก”


 

Non Wai, Nong Wua So, Udon Thani 41220

วิดีโอ YouTube

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น